หน้าแรก แผนที่โรงพยาบาล ข้อมูลโรงพยาบาล ดาวน์โหลด กลุ่มงานต่าง ๆ พัฒนาคุณภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ติดต่อเรา สมุดเยี่ยม

เมนู

 
« October 2023»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

ข้อมูลโรงพยาบาล

          โรงพยาบาลปลวกแดง

                   โรงพยาบาลปลวกแดงได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ.๒๕๑๙  โดยได้รับบริจาคที่ดิน  จำนวน  ๒๕  ไร่  จากนายอ่อน  สละ  และนายชา  คำเนตร  ได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๒๐  โดยมีนายแพทย์น่วม  เศรษฐจันทร  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเปิด  มีผู้อำนวยการมาแล้ว  ๑๘  ท่านดังนี้ 

ตาราง  รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลปลวกแดง

 

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ระยะเวลา

นายแพทย์ฉัตร              เสกสรรวิริยะ

๑๖ ก.ค. ๒๕๒๐ – เม.ย.  ๒๕๒๑

แพทย์หญิงนวลจันทร์       ปราบพาล

พ.ค.  ๒๕๒๑ -  พ.ค.  ๒๕๒๒

นายแพทย์วริศร์(สมชาย)     กาญจนมยูร

พ.ค. ๒๕๒๒ -   พ.ค. ๒๕๒๓

นายแพทย์ชูวิทย์            ประดิษฐบาฑุกา

มิ.ย.  ๒๕๒๓  -  มิ.ย.  ๒๕๒๔

นายแพทย์กฤษณ์           ปาลสุทธิ์

ก.ค.  ๒๕๒๔  -  ก.ย.  ๒๕๒๕

นายแพทย์ประสงค์         บุญรังสิมันตุ์

ต.ค.  ๒๕๒๕  -  มี.ค.  ๒๕๒๖

นายแพทย์สานนท์          สังข์ภาพันธ์

เม.ย.  ๒๕๒๖  -  เม.ย.  ๒๕๒๗

นายแพทย์กิตติพงษ์         เศรษฐชาญวิทย์

พ.ค.  ๒๕๒๗  -  เม.ย.  ๒๕๒๘

นายแพทย์ระวี              สิริประเสริฐ

พ.ค.  ๒๕๒๘  -  มิ.ย.  ๒๕๓๐

๑๐

นายแพทย์เฉลา             มหาวิเชียร

ก.ค.  ๒๕๓๐  -  เม.ย.  ๒๕๓๒

๑๑

แพทย์หญิงมาลินี           บุญยรัตพันธุ์

พ.ค.  ๒๕๓๒  -  มี.ค.  ๒๕๓๖

๑๒

นายแพทย์ปฏิญญา        โพธิปัทมะ

เม.ย.  ๒๕๓๖  -  ก.ย.  ๒๕๓๙

๑๓

นายแพทย์กฤษณ์           ปาลสุทธิ์

ต.ค.  ๒๕๓๙  -  เม.ย.  ๒๕๔๐

๑๔

นายแพทย์สุโรจน์          เจียมอนุกูลกิจ

พ.ค.  ๒๕๔๐  -  พ.ค.  ๒๕๔๒

๑๕

นายแพทย์ไพรัตน์          สงคราม

มิ.ย.  ๒๕๔๒  -  ก.ค.  ๒๕๕๐

๑๖

นายแพทย์สันติ             ช่างเงิน

ส.ค.  ๒๕๕๐  -  เม.ย.  ๒๕๕๑

๑๗

นายแพทย์ทศนเทพ        ยิ้มแย้ม

พ.ค.  ๒๕๕๑  -  ส.ค.  ๒๕๕๒

๑๘

นายแพทย์สุรพล           อริยเดช

ก.ย.  ๒๕๕๒  -  ก.ย. ๒๕๕๕

๑๙

นายแพทย์ทศนเทพ        ยิ้มแย้ม

ต.ค.  ๒๕๕๕  -  ปัจจุบัน

           โรงพยาบาลปลวกแดงปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด   ๓๐  เตียง  ตั้งอยู่เลขที่  ๒๗๒  หมู่  ๑  ตำบลปลวกแดง  อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง   ปัจจุบันมีเนื้อที่  ๒๗  ไร่  ๑  งาน  ๒๖  ตารางวา   มีอัตราเตียงต่อประชากร   ๑:๑,๖๑๓  และมีบุคลากร  ดังนี้

-   แพทย์                                      จำนวน                     ๖                  คน   

-   ทันตแพทย์                                จำนวน                      ๔                  คน

-   เภสัชกร                                     จำนวน                     ๕                  คน 

-   พยาบาลวิชาชีพ                           จำนวน                     ๖๐                คน

                                               ( ข้าราชการ  ๓๕  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  ๒๕ คน )

-   นักวิชาการสาธารณสุข                    จำนวน                     ๕                  คน

                                               ( ข้าราชการ  ๓  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  ๒ คน )

-   เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อื่นๆ               จำนวน                     ๑๐๔              คน

                         รวม                     จำนวน                     ๑๘๔              คน

ตาราง    อัตรากำลังตามระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(GIS)

ประเภทบุคลากร

ควรมี

มีจริง

ส่วนขาด

อัตราต่อ

 

(จำนวน)

(จำนวน)

จำนวน

ร้อยละ

ประชากร

แพทย์

๑๒

๕๐.๐

๑ : ๘,๐๖๓

ทันตแพทย์

๑๐

๖๐.๐

๑ : ๑๒,๐๙๕

เภสัชกร

๓๗.๕

๑ : ๙,๖๗๖

พยาบาล

๑๒๒

๕๐

๗๒

๕๙.๐

๑:๙๖๘

 ที่มา:  รายงานข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข โรงพยาบาลปลวกแดง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

www.pluakdaeng-hospital.com All rights reserved. 272 หมู่ 1 ถนนเทศบาล 8 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

 
  
view