iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=454733 Fri, 16 Sep 2022 15:30:28 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=454620 Fri, 02 Sep 2022 22:36:33 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=454619 Fri, 02 Sep 2022 22:32:57 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=454618 Fri, 02 Sep 2022 22:29:26 +0700 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=454555 Wed, 24 Aug 2022 09:45:09 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=454526 Fri, 19 Aug 2022 09:29:09 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=454425 Wed, 10 Aug 2022 11:15:31 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=454424 Wed, 10 Aug 2022 11:14:09 +0700 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=454339 Thu, 28 Jul 2022 21:36:02 +0700 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=454334 Wed, 27 Jul 2022 15:24:04 +0700 เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=454311 Tue, 26 Jul 2022 09:26:39 +0700 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=454285 Fri, 22 Jul 2022 15:09:12 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=454266 Mon, 18 Jul 2022 17:52:17 +0700 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=454238 Mon, 11 Jul 2022 13:50:07 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารให้บริการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=454212 Thu, 07 Jul 2022 14:41:37 +0700 หนังสือแจ้งประมวลผล รพ.ปลวกแดง http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=454156 Wed, 29 Jun 2022 14:02:05 +0700 ประกาศเผยแพร่สาการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=454113 Fri, 24 Jun 2022 10:52:45 +0700 ประกาศเผยแพร่สาการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=454112 Fri, 24 Jun 2022 09:49:05 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=454111 Fri, 24 Jun 2022 09:47:30 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=454106 Thu, 23 Jun 2022 14:10:56 +0700 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 2565 http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=454082 Mon, 20 Jun 2022 14:18:19 +0700 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=453990 Fri, 10 Jun 2022 13:17:12 +0700 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=453984 Thu, 09 Jun 2022 15:36:21 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลปลวกแดง http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=453926 Wed, 01 Jun 2022 11:14:45 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารให้บริการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=453910 Tue, 31 May 2022 10:46:19 +0700 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=453821 Tue, 24 May 2022 13:13:57 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=453750 Wed, 11 May 2022 10:52:42 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=453749 Wed, 11 May 2022 10:52:35 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=453748 Wed, 11 May 2022 10:52:27 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=14&newsid=453747 Wed, 11 May 2022 10:52:14 +0700