iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนักฯ http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42364627 Fri, 04 Jun 2021 09:49:40 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42364329 Tue, 23 Mar 2021 15:40:15 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42364315 Wed, 17 Mar 2021 13:36:46 +0700 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42363770 Tue, 29 Dec 2020 10:51:14 +0700 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42357124 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42357122 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข MOPH code of Conduct http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42357121 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข MOPH MOPH code of Conduct http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42357120 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42357119 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ITA EB26 มีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42356900 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ITA EB25 มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42356899 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ITA EB24 มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42356898 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ITA EB23 มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42356897 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ITA EB22 มีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42356896 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ITA EB21 มีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42356895 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ITA EB20 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42356894 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ITA EB19 มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42356893 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ITA EB18 มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42356892 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ITA EB17 มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42356891 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ITA EB16 มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42356890 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ITA EB15 มีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42356889 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ITA EB14 มีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42356888 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ITA EB13 มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าทีผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42356887 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ITA EB12 มีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42356886 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ITA EB11 มีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42356885 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ITA EB10 มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42356884 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ITA EB9 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42356883 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ITA EB8 มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูล http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42356882 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ITA EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42356881 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ITA EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42356880 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ITA EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42356879 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ITA EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42356878 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ITA EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42356877 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ITA EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42356876 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ITA EB1 มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42356875 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 งานจัดการความรู้ http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42126579 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 พัฒนาคุณภาพ http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42030977 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 กลุ่มงานต่าง ๆ http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42030975 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ข้อมูลโรงพยาบาล http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42030974 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 แผนที่โรงพยาบาล http://www.pluakdaenghospital.com/index.php?mo=3&art=42030973 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642